Rodzaje i ceny biletów

Zgodnie z Uchwałą Nr 94/XII/2011 z dnia 30 maja 2011r Rady Miasta Jarosławia z późniejszymi zmianami wprowadza się od dnia 20.12.2017 roku następującą: TARYFĘ OPŁAT

Za jednorazowe przewozy osób oraz imienne bilety miesięczne na liniach miejskich i podmiejskich w miejskiej komunikacji autobusowej miasta Jarosławia

Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych

Strefy


Odległość w km

Cena brutto w zł

Normalny jednoprze-jazdowy

Ulgowy 37% jednoprze-jazdowy

Ulgowy 50% jednoprze-jazdowy

Normalny miesięczny

Ulgowy miesięczny

Normalny

miesięczny sieciowy

Ulgowy

miesięczny sieciowy

Miejska

W granicach adm. miasta

2,50

1,60

1,25

70

35

80

40

I strefa

Poza granicami miasta

3,00

1,90

1,50

84

42

96

48

Na terenie działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu ważne są bilety zakupione w punktach sprzedaży miasta Jarosławia i okolicznych miejscowości z nadrukiem „MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu”.

Bilety zakupione na terenie działalności innych MZK nie będą honorowane.

Biletów skasowanych odstępować nie wolno. Na skasowany bilet może jechać tylko jedna osoba.

STREFY

PRZYSTANKI W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH STREF

Strefa miejska - 2,50 zł

Obszar administracyjny miasta Jarosławia. Przystanki graniczne:

Krakowska, Lotników skrzyżowanie, P.Z.Z, Pruchnicka TV, Szówsko skrzyżowanie, Kruhel Pełkiński II, Łazy, Strzelecka 1

Strefa I - 3,00

Łazy-Kostków

Do korzystania z biletów ulgowych są uprawnieni:

Ulga 37% - dzieci od lat 4 do 7 – na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić wiek dziecka; uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych do ukończenia 24 roku życia – na podstawie biletów jednoprzejazdowych.
Ulga 50% - na podstawie biletów jednoprzejazdowych i imiennych biletów miesięcznych studenci; na podstawie imiennych biletów miesięcznych uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i licealnych do ukończenia 24 roku życia; emeryci - na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o w Jarosławiu, po przedłożeniu odcinka lub wyciągu bankowego z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wydanie legitymacji wraz z dowodem potwierdzającym tożsamość – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; renciści, ociemniali, inwalidzi słuchu – osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o w Jarosławiu w oparciu o orzeczenie właściwego organu emerytalno-rentowego lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności i dowodu potwierdzającego tożsamość – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; Rodzice i Opiekunowie prawni korzystający z Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny” na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu; Kombatanci oraz inne osoby uprawnione w myśl przepisów ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U z 2002 nr 42 poz.371) na podstawie stosownej legitymacji - wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów są uprawnieni:

Osoby po przekroczeniu 75 roku życia za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość oraz dzieci do lat 4 na podstawie dokumentu rodzica lub opiekuna pozwalającego stwierdzić wiek dziecka; renciści, ociemniali, inwalidzi słuchu – osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji – na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu w oparciu o orzeczenie właściwego organu emerytalno-rentowego lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Wojewódzki Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności i dowodu potwierdzającego tożsamość i ich opiekunowie na czas podróży; honorowi krwiodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia na podstawie stosownej legitymacji; dzieci niepełnosprawne z Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego na os. Witosa 18, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Jana Pawła II 30, Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Filia Miejscowa ul.Wilsona 6c, Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy ul. Wilsona 6c oraz wszystkie dzieci posiadające odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności i ich opiekunowie na czas podróży na podstawie stosownej legitymacji – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia na podstawie stosownej legitymacji – wyłącznie w granicach administracyjnych miasta Jarosławia; Inwalidzi wojenni bez względu na miejsce zamieszkania i ich przewodnicy w przypadku gdy inwalida zaliczany jest do I grupy inwalidzkiej na podstawie stosownej legitymacji, Weterani posiadający status weterana na podstawie legitymacji wydanej przez MZK Sp. z o.o. w Jarosławiu.  

Osoby pobierające zasiłek wyrównawczy, rentę rodzinną, przebywające na świadczeniu przedemerytalnym nie mają uprawnień do przejazdów ulgowych.  

Za przejazd bez ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu

100,00 zł

Za spowodowanie zatrzymania lub zmianę trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny oraz dowóz pasażera, który nie posiada ważnego biletu na przejazd do Komendy Policji w celu potwierdzenia tożsamości

300,00 zł

Za zabranie ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu lub za przewóz których przewiduje się opłatę, bez jej uiszczenia

40,00 zł

W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty – wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30% w stosunku do opłaty podstawowej

70,00 zł

W uzasadnionych przypadkach pasażer może ubiegać się w formie pisemnej o anulowanie opłaty dodatkowej. Opłata manipulacyjna za czynności związane z rozpatrzeniem powyższego wniosku wynosi 10% kwoty opłaty dodatkowej, powiększonej o cenę biletu jaki winien posiadać w czasie kontroli.
UWAGA! Brak znaczka do biletu miesięcznego, jak również brak wpisu numeru legitymacji na znaczku traktowane będzie jako jazda bez ważnego biletu.
Opłatę za przewóz bagażu o wymiarach większych niż 20cm x 40 cm x 60 cm albo przewóz wózka dziecinnego lub psa ustala się w wysokości opłaty normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii.
SKARGI I WNIOSKI PRZYJMUJE PREZES MZK LUB OSOBY UPOWAŻNIONE W DNI ROBOCZE W GODZ. 7.00 – 15.00 w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w JAROSŁAWIU TEL. (016) 621-43-83