Regulamin linii miejskich


REGULAMIN przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejska Jarosław

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1

1.  Regulamin przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego, zwany dalej "Regulaminem", określa przepisy porządkowe oraz warunki przewozu osób i rzeczy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego i nadzorowanego przez Gminę Miejska Jarosław.
2.  Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1/ pojazd - środek transportu wykorzystywany przez operatora w lokalnym transporcie zbiorowym przeznaczone do przewozu osób i rzeczy,
2/ operator – Miejski Zakład komunikacji Spółka z o.o. w Jarosławiu,
3/ przewóz - transport osób oraz rzeczy wykonywany przez operatora,
4/ pasażer - osoba, która zawarła umowę przewozu.

§ 2

Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są operator, pasażerowie oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie przewozu.

§ 3

1.  Podczas przewozu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i egzekwowania postanowień niniejszego regulaminu oraz innych przepisów prawnych, pasażerowie stosują się do wskazówek i poleceń wydawanych przez kierującego pojazdem oraz innych upoważnionych osób.
2.  W przypadku awaryjnej zmiany trasy kierujący pojazdem obowiązany jest do poinformowania pasażerów o zmianie przebiegu ustalonej trasy.