Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony  internetowej www.mzk-jaroslaw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2005-06-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia:

  1. zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
  2. dokumenty nietekstowe mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.
  3. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
  4. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze,
  5. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 

Ułatwienia na stronie:

  1. podwyższony kontrast,
  2. możliwość powiększania wielkości liter na większe,
  3. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny
  4. Serwis został zbudowany w oparciu o "Responsive Web Design" (RWD). Oznacza to, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach mobilnych takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-30 


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Bator, reklama.mzk@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 16 621 43 83. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. w Jarosławiu znajduje się na ul. Zamkowej 1, 37-500 Jarosław

Budynek administracyjny stanowi część dawnego budynku gazowni miejskiej i jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Podkarpackiego pod numerem A – 432. Główne wejście do budynku jest usytuowane od strony ulicy Zamkowej. Wejście jest widoczne i oświetlone, do drzwi prowadzą 5 - stopniowe schody o szerokości 1,2 metra z barierką, wejście nie jest zadaszone. Budynek posiada drugie wejście od strony placu manewrowego, do drzwi prowadza 7 – stopniowe schody o szerokości 1,1 metra z barierką , które nie posiadają zadaszenia. Przy budynku istnieje przestrzeń parkingowa, miejsca parkingowe są wyznaczone. Na parterze budynku są zlokalizowane pomieszczenia: dział eksploatacji – dział obsługi klienta, kasa , nadzór stacji obsługi, dyspozytornia, świetlica oraz archiwum. Szerokość korytarza to 1,7 metra. Budynek nie posiada pochylni ani windy co uniemożliwia poruszanie się po nim osobom na wózkach inwalidzkich.
 
W budynku znajduje się dwie toalety, nie posiadamy toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Na piętro budynku prowadzą schody o szerokości 1,1 metra. Na piętrze znajduje się: pokój Prezesa, sekretariat, oraz kadry i księgowość. Nie posiadamy informacji dla osób ze szczególnymi potrzebami na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy. Wyjścia ewakuacyjne są oznakowane, istnieje możliwość ewakuacji i uratowania innych osób. 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).
Wytworzył:
Opublikował:
Data wytworzenia: 2020-07-30