Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa oleju napędowego.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 3/ZP/2020. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: Numer ogłoszenia: 615554-N-2020; Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 25.11.2020 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2020 r. o godz. 10:00.