Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa paliwa.

Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego: 2/ZP/2019. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu: Ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2019/S 097-233745 z dnia 21.05.2019 r.

  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2019 r. o godz. 10:00.

______________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą” zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 8a ust. 2
i 4 oraz art. 97 ust. 1a ustawy.

art. 8a ust. 2 ustawy

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
z późn. zm.) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

art. 8a ust. 4 ustawy

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

art. 97 ust. 1a ustawy

W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.